Pictures of Japan, Nov 2012

Places

Kyoto

Hakone and Nara

Tokyo

The eating tour

Bento ~ Hyotei

Sushi ~ Sushi Dai

Wagyu ~ Moritaya

Kaiseki ~ Giro Giro

Tofu ~ Okutan

Unagi ~ Nodaiwa


Back to photos